Zamykane altany śmietnikowe na osiedlach mają pomóc w bezproblemowej segregacji odpadów komunalnych.

Pamiętajmy aby altany te zawsze zamykać na klucz.

 

 

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 263m2 na osiedlu „Jedność” w Koźlu. Lokal położony położony jest na parterze, ma oddzielne wejście z możliwością prowadzenia handlu lub fitness.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Administracją osiedla
tel. 77 4822011 lub 77 4826772.

Więcej lokali do wynajęcia: TUTAJ

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpatrzyła nadesłane oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021, 2022 i 2023 rok i przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu, postanowiła powierzyć KPW Audytor Spółka z o. o. w Łodzi wpisaną na listę firm audytorskich nr 3640.

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu wynajmie duży lokal użytkowy położony w Kędzierzynie-Koźlu w centrum osiedla Leśne na I piętrze.
Ze względu na fakt iż lokal wymaga poważnego remontu i adaptacji co obciąża przyszłego najemcę przewiduje się okres z minimalnym czynszem na czas wykonania tych prac a także wieloletnie ulgi w czynszu po tym okresie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Administracją osiedla Leśne tel. 774833313 lub 774833239.


Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 228,3 m2 / po klubie Kajtek  / położony na parterze budynku na osiedlu im. Powstańców Śląskich. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Administracją osiedla tel. 774832131 lub 774833342.

Więcej lokali do wynajęcia: TUTAJ

Drodzy mieszkańcy

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie zasad segregowania śmieci.
Segregowanie jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Bądźmy EKO

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.

  1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią za rok 2021 – 31 marca 2022r., za rok 2022 – 31 marca 2023r., za rok 2023 – 31 marca 2024r.

2) Biegły rewident zobowiązany jest do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

  1. Pisemne oferty prosimy składać w terminie do dnia 30 września 2021 roku na adres:

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 9 Maja 6

  1. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2018, 2019 i 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.

4) Cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto
oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2021, 2022 i 2023.

5) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6) Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej.

  1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku 2021 r.
  1. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy pod numerem telefonu 77 4833236 wew. 24.
  1. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  1. O wynikach wyboru oferenta Zarząd powiadomi na stronie internetowej Spółdzielni www.rsmchemik.pl do 31 października 2021 roku.

WYJAŚNIENIE

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” uprzejmie informuje, że na terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni:

– za dostarczenie pojemników na odpady/śmieci/ odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– za wywóz nieczystości z tych pojemników odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– kontroli czy mieszkańcy segregują odpady dokonuje przy pomocy firm wykonujących wywóz Związek Międzygminny Czysty Region
– decyzje co do nałożenia opłaty podwyższonej za niesegregowanie odpadów są podejmowane przez Związek Międzygminny Czysty Region
– o wysokości stawki opłaty podwyższonej zdecydowały organy Związku Międzygminnego Czysty Region.

Spółdzielnia jest, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko pośrednikiem w przekazywaniu do Związku Międzygminnego Czysty Region wnoszonych przez mieszkańców zasobów Spółdzielni opłat za wywóz nieczystości i naliczanych opłat podwyższonych.

W związku z powyższym wszelkie zapytania, uwagi, propozycje czy też opinie w sprawach dotyczących wywozu nieczystości kierować należy bezpośrednio do Związku Międzygminnego Czysty Region mającego swoją siedzibę w Kędzierzynie–Koźlu przy ulicy Szkolnej 15

Tel.774461193, 774461197, 774461190  Faks 774459314

e-mail: sekretariat@czystyregion.pl
strona internetowa www.czystyregion.pl

Copyright © 2022