Drodzy mieszkańcy

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie zasad segregowania śmieci.
Segregowanie jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Bądźmy EKO

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.

  1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią za rok 2021 – 31 marca 2022r., za rok 2022 – 31 marca 2023r., za rok 2023 – 31 marca 2024r.

2) Biegły rewident zobowiązany jest do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

  1. Pisemne oferty prosimy składać w terminie do dnia 30 września 2021 roku na adres:

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 9 Maja 6

  1. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2018, 2019 i 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.

4) Cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto
oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2021, 2022 i 2023.

5) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6) Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej.

  1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku 2021 r.
  1. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy pod numerem telefonu 77 4833236 wew. 24.
  1. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  1. O wynikach wyboru oferenta Zarząd powiadomi na stronie internetowej Spółdzielni www.rsmchemik.pl do 31 października 2021 roku.

WYJAŚNIENIE

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” uprzejmie informuje, że na terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni:

– za dostarczenie pojemników na odpady/śmieci/ odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– za wywóz nieczystości z tych pojemników odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– kontroli czy mieszkańcy segregują odpady dokonuje przy pomocy firm wykonujących wywóz Związek Międzygminny Czysty Region
– decyzje co do nałożenia opłaty podwyższonej za niesegregowanie odpadów są podejmowane przez Związek Międzygminny Czysty Region
– o wysokości stawki opłaty podwyższonej zdecydowały organy Związku Międzygminnego Czysty Region.

Spółdzielnia jest, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko pośrednikiem w przekazywaniu do Związku Międzygminnego Czysty Region wnoszonych przez mieszkańców zasobów Spółdzielni opłat za wywóz nieczystości i naliczanych opłat podwyższonych.

W związku z powyższym wszelkie zapytania, uwagi, propozycje czy też opinie w sprawach dotyczących wywozu nieczystości kierować należy bezpośrednio do Związku Międzygminnego Czysty Region mającego swoją siedzibę w Kędzierzynie–Koźlu przy ulicy Szkolnej 15

Tel.774461193, 774461197, 774461190  Faks 774459314

e-mail: sekretariat@czystyregion.pl
strona internetowa www.czystyregion.pl

UWAGA !!!

APELUJEMY
o stosowanie  się do zasad selektywnej  zbiórki tj.
PRAWIDŁOWEGO   segregowania  odpadów.

Odpady każdej frakcji winny trafiać do pojemników zgodnie z opisem widniejącym na kontenerach.
W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych na pojemnikach umieszczane są przez firmę wywozową naklejki w formie czerwonego trójkąta i zostaje wszczęte postępowanie administracyjne. Czytaj dalej UWAGA !!!

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w RSM „CHEMIK”

Działalność ta prowadzona jest na podstawie paragrafu 156 ust.1 Statutu uchwalonego przez członków Spółdzielni w 2018 roku a więc całkiem niedawno. Zaznaczyć należy iż działalność o której mowa prowadzona jest w Spółdzielni od zawsze i była przewidziana również w poprzednich wersjach statutu.
Spółdzielnia prowadzi działalność na trzech z pięciu swoich osiedli. Zgodnie z paragrafem 156 ust.2 Statutu członkowie finansują działalność społeczną, oświatową i kulturalną na zamieszkałym przez nich osiedlu. Czytaj dalej Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w RSM „CHEMIK”

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówek
kulturalno-oświatowych działających w strukturach RSM „Chemik”
w Kędzierzynie-Koźlu, w czasie trwania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj pełny tekst …

Informujemy, że kluby osiedlowe wznawiają swoją działalność
w ograniczonym zakresie. Szczegóły w zakładce Kluby -> Aktualności

JAK SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ
STAN SWOJEJ
KARTOTEKI CZYNSZOWEJ?

Miło nam poinformować o uruchomieniu usługi eBOK, umożliwiającej lokatorom dostęp do ich kartotek czynszowych oraz podstawowych informacji o posiadanych lokalach mieszkalnych i użytkowych.
eBOK funkcjonuje również w wersji mobilnej na smartfonie i tablecie, jednak pełną funkcjonalność otrzymujemy w przypadku komputera.

Każda osoba posiadająca mieszkanie, garaż lub lokal użytkowy w zasobach naszej Spółdzielni, może samodzielnie kontrolować stan swojej kartoteki księgowej.  Aby otrzymać dostęp do usługi należy wcześniej dokonać rejestracji konta użytkownika. Proces rejestracji jest szybki i prosty. Czytaj dalej

DODATEK MIESZKANIOWY

ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Płacenie za mieszkanie jest bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa do osób, które zalegają w opłacie za mieszkanie, wysyła najpierw pisemne wezwanie do zapłaty, a w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie – występuje do Sądu.
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku o zapłatę kieruje sprawę do Komornika celem wszczęcia egzekucji z posiadanych przez osobę zalegającą dochodów lub z posiadanego przez nią majątku.

W przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia  występuje do Sądu o wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu i wydanie lokalu, a następnie z wnioskiem do Komornika Sądowego w celu wykonania wyroku Sądu.
W przypadku natomiast posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności lokalu występuje do Komornika z wnioskiem o licytację mieszkania.

W każdym przypadku konsekwencją jest całkowita utrata mieszkania.

Istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (sposób i zasady jego przyznania w skrócie przedstawiamy poniżej).
O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba , która spełnia warunki ustawowe , w tym również osoby posiadające zadłużenie w opłatach za zajmowane mieszkanie.
Czytaj dalej DODATEK MIESZKANIOWY

WALNE ZGROMADZENIE – ZMIANA TERMINU

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, które miało zostać zorganizowane w czerwcu br.- zgodnie ze Statutem RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu w pięciu częściach – ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca 2020 roku epidemii, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni, albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w Statucie Spółdzielni.