RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEMIK”


Na Podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), dalej „Rozporządzenie” informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. 9 Maja 6.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: inspektorochronydanych@rsmchemik.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „CHEMIK” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
– podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w każdej chwili macie Państwo prawo do:
– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia
– usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:
– obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa
– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.