Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ RSM „CHEMIK”
(Kadencja 2019–2022)

1. Lewczak Józef Przewodniczący Rady
2. Kałuża Marian Z-ca Przewodniczącego Rady
3. Zamojska Beata Sekretarz Rady
4. Krzyżanowska Anna
5. Blaszczok Urszula
6. Łotecka Bożena
7. Taranowski Edmund
8. Ustimowicz Waldemar
9. Witowski Bogdan
10. Wużyński Jan
11. Knapiak Adrian

Rada Nadzorcza RSM Chemik składa się z 11 członków.
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez kolejne 2 kadencje Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.