Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Płacenie za mieszkanie jest bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa do osób, które zalegają w opłacie za mieszkanie, wysyła najpierw pisemne wezwanie do zapłaty, a w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie – występuje do Sądu.
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku o zapłatę kieruje sprawę do Komornika celem wszczęcia egzekucji z posiadanych przez osobę zalegającą dochodów lub z posiadanego przez nią majątku.

W przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia  występuje do Sądu o wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu i wydanie lokalu, a następnie z wnioskiem do Komornika Sądowego w celu wykonania wyroku Sądu.
W przypadku natomiast posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności lokalu występuje do Komornika z wnioskiem o licytację mieszkania.

W każdym przypadku konsekwencją jest całkowita utrata mieszkania.

Istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (sposób i zasady jego przyznania w skrócie przedstawiamy poniżej). O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba , która spełnia warunki ustawowe , w tym również osoby posiadające zadłużenie w opłatach za zajmowane mieszkanie.

DODATEK  MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mający na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych  w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

– osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego użytkowaniem,
– osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

W przypadku pierwszej grupy zgodnie z art. 2.1 o dodatkach mieszkaniowych  z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać:

♦   najemcy oraz podnajemcy lokali  mieszkalnych (dot. mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
♦ osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych, którym przysługuje  spółdzielcze prawo do lokalu,
♦  osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
♦  inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i  ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy  użyczenia).

Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić 3 podstawowe warunki:

 1. Posiadać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe, lokatorskie) , odrębną własność lokalu mieszkalnego lub umowę najmu lokalu mieszkalnego, a w przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu oczekiwać na przysługujący lokal zamienny lub socjalny.
 2. Dochody rodziny na jednego członka gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać od  01 marca :
  a) w gospodarstwie 1 osobowym 175%  najniższej emerytury brutto (2.100,00 zł)  na osobę
  b) w gospodarstwie wieloosobowym 125%  najniższej emerytury brutto (1.500,00 zł)  na osobę.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Nie  wlicza się do dochodu  m.in.:  dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać powierzchni normatywnej  (określonej w ustawie) o więcej  niż 30%  albo o więcej niż 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza  60%.

* UWAGA!  dot. wyjątków określonych w ustawie

Powierzchnie podane w tabeli stanowią granice powierzchni, powyżej której dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.

Jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2

W przypadku, gdy okaże się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała  zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Jeżeli okaże się, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny pełne dwa miesiące , dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3-ech miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu  dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane w terminie, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata zostanie zwrócony.

Szczegółowe przepisy dotyczące wykazu i wysokości wydatków za zajmowane mieszkanie stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego i deklaracji o przychodach gospodarstwa domowego określa:
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r.  Nr 156 , poz. 1817 z  późn. zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie  majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013r., poz. 589)

Od decyzji w sprawie prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Osoby ubiegające się o ten dodatek winny złożyć:
– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez administrację),
– deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
– dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

W/w  dokumenty  należy  składać:

 • w Administracji Osiedla „XXV-LECIA”, Kędz-Koźle, Harcerska 13,
 • w Administracji Osiedla „LEŚNE”, Kędz-Koźle, Pl. Jana Surzyckiego 2,
 • w Administracji Osiedla „PIASTÓW” / „POWSTAŃCÓW  ŚLĄSKICH”, Kędz-Koźle , ul. Kazimierza Wielkiego 9
 • mieszkańcy Osiedla „JEDNOŚĆ” składają dokumenty w Urzędzie Miasta Kędz-Koźla , Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia, ul.Piramowicza 32, pokój  nr 108
 • lub wszyscy w Urzędzie Miasta Kędzierzyna-Koźla Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia, ul. Piramowicza 32, pokój nr 108

U W A G A !
 Przyznany dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany w momencie w którym osoba, która go otrzymała nie wnosi z własnych środków dopłaty do pełnej wysokości należnej opłaty za mieszkanie.