Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.

  1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią za rok 2021 – 31 marca 2022r., za rok 2022 – 31 marca 2023r., za rok 2023 – 31 marca 2024r.

2) Biegły rewident zobowiązany jest do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

  1. Pisemne oferty prosimy składać w terminie do dnia 30 września 2021 roku na adres:

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 9 Maja 6

  1. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2018, 2019 i 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.

4) Cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto
oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2021, 2022 i 2023.

5) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6) Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej.

  1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku 2021 r.
  1. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy pod numerem telefonu 77 4833236 wew. 24.
  1. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  1. O wynikach wyboru oferenta Zarząd powiadomi na stronie internetowej Spółdzielni www.rsmchemik.pl do 31 października 2021 roku.
Copyright © 2022