WALNE ZGROMADZENIE – ZMIANA TERMINU

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, które miało zostać zorganizowane w czerwcu br.- zgodnie ze Statutem RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu w pięciu częściach – ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca 2020 roku epidemii, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni, albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w Statucie Spółdzielni.